Centipede

Centipede

Centipede – Shareware –
CENTIPEDE is the only one with an actual software package released. The benefit of their training on specific motifs is that there appears to be a unique DNase cutting pattern for each TF. This potentially allows for a more accurate prediction of the TF binding. In reality, I don't think the sequencing depth is such that you actually see the average pattern at each site. There is also the HMM method from Duke (in the same GR issue as CENTIPEDE) but that has no released software because the training was essentially impossible to automate.

Tổng quan

Centipede là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Centipede.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Centipede hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Centipede đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Centipede Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Centipede!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Centipede cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại